البوم تصاویر- عکس های شماره دو: نکوداشت دکتر سام آرام