البوم تصاویر- عکس های شماره سه: نکوداشت دکتر سام آرام