انتصاب رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه کرمان

انتصاب
انتصاب

سرکار خانم منیره بلوچی ماهانی

سلام علیکم،

             احتراما، با توجه به تخصص،تعهد و سوابق اجرایی و به استناد ماده ۱۵ اساسنامه انجمن جنابعالی به عنوان

« مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان کرمان» منصوب می شوید.

     انتظار می رود در چارچوب مفاد  اساسنامه انجمن مددکاران اجتماعی ایران و قوانین و مقررات جاری کشور

 و تعامل سازنده با استانداری در زمینه های ذیل اقدام ات لازم را به عمل آورید:

– هماهنگی کامل با دفتر مرکزی انجمن.

– تلاش برای جذب  اعضاء جدید در استان در سازمان های مختلف.

– تعامل با سازمان های مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی در استان.

– مشارکت علمی در همایش های استانی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی.

– برگزاری منظم  جلسات انجمن در استان با حضور اعضاء.

– اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و اقدامات انجمن در استان.

– شرکت در جلسات مرتبط در استان.

– برنامه ریزی برای آموزش و  ارتقاء آگاهی اعضاء و مددکاران اجتماعی سازمان های مرتبط با مددکاری اجتماعی.

– برنامه ریزی برای ثبت تجارب و آموخته های مددکاران اجتماعی.

– جلب مشارکت مالی و واریز به حساب انجمن مددکاران اجتماعی ایران.

– تهیه گزارش عملکرد انجمن هر سه ماه یکبار و ارسال به دفتر مرکزی انجمن.

– تهیه گزارش عملکرد سالیانه انجمن و ارسال به استانداری و فرمانداری شهرستان و دفتر مرکزی انجمن.

– انجام سایر امور محوله.

 

                                                                                سید حسن موسوی چلک

                                                                             رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران