اهداف

مهمترین اهداف طرح عبارتند از:
الف) شناسایی ایده های جدید در زمینه موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی
ب) حساس سازی کارشناسان و مسئولین نسبت به امور اجتماعی
ج) بومی کردن ایده های اجتماعی در کشور
د) طرح ایده های قابل طرح در جامعه جهانی در حوزه اجتماعی
ه)کمک به سیاستگزاران اجتماعی در حوزه اجتماعی
و) پیگیری جهت توجه به مالکیت معنوی ایده های اجتماعی
ز) بستر سازی برای طرح آزادانه و خلاقانه ایده های اجتماعی