بازدید اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران از مددکار شهر مترو

بازدید اعضای انجمن از مترو
بازدید اعضای انجمن از مترو

عصر روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت برخی از اعضای انجمن مددکاران اجتماعی، از جمله غلامعلی قربانی  عضو هیات مدیره و رئیس کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی و نهاد های قضائی انجمن و عباسعلی یزدانی، رئیس کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی و سکونتگاههای غیر رسمی انجمن با حضور در پایگاه خدمات اجتماعی مترو با فعالیتهای پایگاه و شرح وظایف آن آشنا شدند. در این جلسه کوتاه، مسئول و مددکاران اجتماعی پایگاه توضیحاتی در خصوص عمده مسائل اجتماعی مترو و ظرفیتهای مددکار اجتماعی در این بخش ارائه دادند.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران