برگزاری همایشهای مددکاری ، یک کار جامعه ای است

امین موحدی
امین موحدی

کار جامعه ای در مددکاری اجتماعی چارچوب خاص و قواعد روشنی نداشته  و  هر عمل مددکار اجتماعی در پهنه جامعه ای با اهداف Copy of Scan10122مشخص می تواند در قالب مددکاری جامعه ای تعریف گردد.آموزش عمومی ،اطلاع رسانی و برگزاری سمینارها و همایشهای مرتبط با  مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی  از جمله ابزارهای بسیار مفیدی می باشند که از یک طرف به معرفی و نهادینه کردن این حرفه در جامعه کمک می نماید و از طرف دیگر نیازها و مشکلات گروه هدف را مورد کنکاش و در معرض سمع مسئولین و عموم  قرار می دهد و فرصت مغتنمی برای مددکاران اجتماعی می باشد که به بیان دیدگاهها و مطالبات اجتماعی مددجویان پرداخته و در نقش آموزش و آگاهی  دهنده ، نگاهها و افکار را به سمت مسائل اجتماعی و بحرانهای اجتماعی روز جامعه هدایت نمایند.

فراموش نکنیم تغییر مثبت در نگرش عموم به حرفه و مشارکت مددکاران در تخفیف آسیبهای اجتماعی نیاز به آگاه سازی کانونهای برنامه ریزی داشته تا نقش موثر مددکاران اجتماعی را در برنامه ریزهای خرد و کلان اجتماعی مورد مداقه قرار دهند و نهایتا با برگزاری همایشهای علمی و دوره ای  مرتبط با مددکاری اجتماعی می توانیم در رسیدن به اهداف مذکور و ترسیم آینده حرفه نقش بسزایی داشته باشیم.

امین موحدی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان اردبیل