تصویب آیین نامه اجرایی اورژانس اجتماعی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکنرونیک

 
تصویب آیین نامه اجرایی اورژانس اجتماعی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مسئول تدوین آیین نامه مذکور اعلام کرد که آیین نامه اجرایی اورژانس اجتماعی در روز یکشنبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۱ با حضور رییس کمیسیون و نمایند گان دستگاه های عضو مطرح و به تصویب رسید.
سید حسن موسوی چلک در ادامه توضیح داد که به منظور هماهنگی بیشتر دستگاه های مرتبط در حوزه آسیب های اجتماعی آیین نامه اورژانس اجتماعی با همکاری موثر و سازنده سازمان بهزیستی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوین و در شانزده اردیبهشت سال جاری برای معاون اول محترم ریس جمهور ارسال و پس از بررسی های کارشناسی در کمیته فرعی کمسیون اجتماعی و دولت الکترونیک امروز در کمیسیون اصلی به تصویب رسید که برای تصویب نهایی به هیئت محترم دولت ارسال خواهد شد.
مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کردند:تصویب این آیین نامه دستیابی به اهداف اورژانس اجتماعی در تقویت مداخلات اجتماعی(مددکاری اجتماعی )  تخصصی و بموقع از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی  و تسهیل دریافت خدمات را آسان تر می کند.همچنین همکاری دستگاه های مرتبط با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی برای اجرای بهتر برنامه اورژانس اجتماعی را نهادینه خواهد کرد.
موسوی چلک در ادامه توضیح داد که توسعه اورژانس اجتماعی در کشور قضازدایی و کاهش پرونده های قضایی تاثیر چشمگیر خواهد داشت. ضمن این که از طریق اورژانس اجتماعی و تحلیل اطلاعات توزیع پراکندگی آسیب های اجتماعی و کانون های آسیب زا نیز بهتر شناسایی می شوند.
منبع:روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی