تفاهم نامه با شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی

تفاهم نامه انجمن با شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی با موضوع توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه های غیررسمیforms (1) forms (2) forms (3)forms (4)