تکمله جناب آقای دکتر حبیب آقابخشی بر نوشته آقای امیر مغنی باشی

photo_2017-11-06_12-55-00

تکمله جناب آقای دکتر حبیب آقابخشی-استاد دانشگاه بر نوشته آقای مغنی باشی- دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی و از مددکاران اجتماعی جوان و هوشمند -را در ارتباط با کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی می خوانیم:

مددکاران اجتماعى ، پیش از انقلاب از سوى خانم فرمانفرماییان و گاهى نیز بهره گیرى از بورس هاى فولبرایت سفرهایى به خارج داشتند و با مدارس و انجمن هاى مددکارى اجتماعى گوناگون در ارتباط نزدیک بودند
گسستى که در این چهار دهه ایجاد شد ضربه اى سهمگین بر این حرفه وارد ساخت
به رغم داد و ستد هاى اندیشه هاى آکادمیک ، از انجمن مددکارى اجتماعى آن
زمان دست آوردى نمى توان یافت. همانگونه
که از انجمن علمى مددکارى اجتماعى این دوران نیز یادى نمى توان کرد.
آنچه که نوید بخش است تلاش هاى سالهاى
گذشته و اکنون انجمن مددکارى اجتماعى است که بى پیرایه و خستگى ناپذیر ادامه دارد.
دعوت از مسؤولان انجمن هاى مددکارى اجتماعى کشورهاى دیگر و استاد مددکارى اجتماعى دانشگاه UBC در کنگره ى ۶٠ سال مددکارى اجتماعى در ایران، که بر این گسستِ تبادل اطلاعات آموزشى پایانى فراهم مى آورد، کار ِ ارزشمندى است.
دست ما باهم اگر پیوند گیرد گل ببارد                                                 قطره را دریا توانى کرد با همبستگى ها