جذب مددکار اجتماعی

استخدام
استخدام

(تاریخ اعتبار آگهی پایان آذر ۹۲)

«اطلاعیه»

جذب مددکار اجتماعی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که مرکز تواتنبخشی نمونه تقاضای جذب سه نفر مددکار اجتماعی مرد را ارائه کرده است که طبق قوانین کار کشور حقوق و مزایا پرداخت می کند.افراد واجد ش رایط می توانند با خانم کرمی به شماره۰۲۱۵۶۲۷۵۲۷۱ تماس حاصل نمایند.

همچنین مرکز مشاوره دانشگاه تهران به همکاری سه نفر مددکار اجتماعی مرد ترحیحا  با تحصیلات کارشناسی ارشد بصورت پاره وقت نیاز  دارد.افراد واجد شرایط می توانند در خواست خود را به ایمیل انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارسال نمایند.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران