جلسه با برخی از مددکاران اجتماعی در دبیرخانه کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی

عصر روز یکشنبه ۵ آذر ۹۶ جمعی از فعالان و اساتید مددکاری اجتماعی در دفتر دبیرخانه کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی حضور یافتند. در این نشست، دبیر کنگره توضیحاتی در باره مهمانان و مشارکت کنندگان داخلی و خارجی و نیز روند اجرای برنامه ارایه نمود.

هر یک از مهمانان نیز ضمن حمایت از برگزاری این کنگره، نظرات خود را در خصوص کنگره بیان نمودند.