جلسه با نمایندگان دستگاه ها در دبیرخانه کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

عصر روز دوشنبه اول آبان ماه سال جاری جلسه ای با حضور نمایندگانی از برخی از سازمانهای همکار در “کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران” در دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان دبیرخانه این کنگره برگزار شد.

در این کنگره موسوی چلک، دبیر کنگره گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه و نحوه سازماندهی کنگره ارائه نمود. سپس هر یک از مدعوین، درخصوص میزان و نحوه همکاری سازمان متبوع خود بحث و تبادل نظر کردند.

به عنوان یکی از مصوبات این جلسه، مقرر شد تا هر یک از سازمانهای حاضر سوابق فعالیتها، اسناد و قوانین مرتبط با مددکاری اجتماعی و میزان اثرگذاری این حرفه در راستای مأموریتهای در آن دستگاه را در قالب چارچوب از پیش تعیین شده تا میانه آبان ماه آماده و تحویل دبیرخانه نمایند.

لازم به ذکر است این جلسه با سایر دستگاه های همکار نیز برگزار خواهد شد.

گزارش تصویری/