جلسه رئیس انجمن و دبیر علمی کنگره با رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری

photo_2017-11-25_20-58-51

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دبیر علمی کنگره به همراه دبیر اجرایی، در راستای هماهنگی و همکاری برای برگزاری کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران با رئیس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری و معاونین و کارشناسان آن حوزه در دفتر رئیس سازمان تشکیل جلسه دادند.