زمان برگزاری جشنواره

زمان برگزاری اولین دوره جشنواره پاییز ۱۳۹۲ است. در صورت استقبال مرحله بعدی طرح هم می تواند اجرا شود بگونه ای که سالانه یا هر دو سال یکبار(دوسالانه) طرح اجرا و جشنواره آن برگزار شود.