عکسهای همایش مددکاری اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی/ اردیبهشت ۹۵/ بخش اول

IMG_0622

IMG_0644

IMG_0658

IMG_0681

IMG_0688

IMG_0702

IMG_0710

IMG_0743

IMG_0762

IMG_0764

IMG_0768

IMG_0787

IMG_0907

IMG_0917

IMG_0968

IMG_3651

IMG_3661

IMG_3662

IMG_3676