مدیران اجتماعی تعامل بیشتری با مددکاران اجتماعی کرمانشاه داشته باشند

از ظرفیت مددکاران اجتماعی در کرمانشاه به اندازه کافی بهره گرفته نمی شود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران– ماندانا جواهری، مسئول دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان کرمانشاه با بیان این مطلب افزود: مددکاری اجتماعی حرفه ای و تخصصی پتانسیل ارزشمندی است که در برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی مورد کم توجهی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه با آسیب های اجتماعی متعددی مواجه است که نیازمند مقابله ای هدفمند و علمی است. البته ظرفیت وپتانسیل های کافی برای مداخله و مبارزه با آسیب های اجتماعی را دارد و  جا دارد مسئولین مرتبط استان برای حضور متخصصین اجتماعی مانند مددکاران اجتماعی در عرصه فعالیت های اجتماعی رافراهم نمایند.

ماندانا جواهری همچنین اعلام نمود که در سالهای گذشته مدیران بهزیستی تعامل و نگاه مثبتی به مددکاران اجتماعی داشته اند و مددکاران نیز بهزیستی را همچون گذشته خانه خود می دانند.

به گفته جواهری مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه از حضور مددکاران اجتماعی در برنامه های مربوطه استقبال نموده و عنوان نموده که طرح های پیشنهادی از سوی انجمن را در برنامه های خود مد نظر قرار خواهند داد.