سوال سوم: مددکاران اجتماعی چگونه می توانند در پیشگیری از تصادفات نقش آفرینی کنند؟

انسان به عنوان استفاده کننده از وسایل نقلیه و جاده، نقش مهم و اصلی را در جریان ترافیک و اوضاع کمی و کیفی آن ایفا می کند. تحقیقات ارایه شده نشان می دهد که بخش اعظم عوامل ایجاد کننده تصادفات رانندگی، خطای انسانی است. تجزیه و تحلیل تصادفات جاده ای در ایران نیز نشان می دهد که به طور کلی عامل انسانی در ۹۰ تا ۹۵ درصد به تنهایی یا به طور مشترک با عوامل دیگر، مسئولیت وقوع حوادث را به عهده داشته است…

از نگاه شما ، مددکاران اجتماعی چگونه می توانند در حیطه ی عامل انسانی (مهم ترین عامل تصادفات رانندگی) مداخله کنند؟

منتظر نظرات شما هستیم…