همدردی

تسلیت

بسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار می رساند داماد آقای سرابی مسئول محترم کارگروه صنعت و روابط کار انجمن مددکاران اجتماعی ایران به رحمت خدا رفته اند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران