پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

هیات مدیره فعلی انجمن عبارت اند از:

mossavi-heyat
سید حسن موسوی چلک

سمت: عضو هیأت مدیره و

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Hmch47@yahoo.com

safari-heyat
زهره صفاری فر

سمت: عضو هیأت مدیره و نایب

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Zohre.saffarifar@gmail.com

ghorbani-heyat
غلامعلی قربانی

سمت: عضوهیئت مدیره

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Ali.ghorbany@gmail.com

ramezanloo-heyat
محترم رمضانلو

سمت: عضو هیأت مدیره

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: ramezanloo_m@yahoo.com

yazdani
عباسعلی یزدانی

سمت: عضو هیأت مدیره

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: abbasayazdani@gmail.com

javadi-heyat
سید محمد حسین جوادی

سمت: عضو هیأت مدیره

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: smh_javadi2001@yahoo.com

sarvi

مهدی سروی همپا

سمت: عضو هیأت مدیره انجمن

مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل:mehdi.hampa@yahoo.com

behboodi-heyat
هایده بهبودی

سمت: بازرس اصلی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: behboudi_sw@yahoo.co​m

javidnasab
افشین جاوید نسب

سمت: بازرس علی البدل

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Hosseini2817@yahoo.com

zaherilotf

حسن زائری لطف

سمت: عضو علی البدل

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: zaeri61@gmail.com

sadeghi-heyat
علی صادقی

سمت: عضو علی البدل

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ایمیل: Ali_s_1363@yahoo.com