پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی/ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی/ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳/ ۱۷ مارس ۲۰۱۵

برای دریافت پوستر در اندازه بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی
پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی