پیام رئیس انجمن به مناسبت روز جهانی معلولین: لزوم ارتقاء شاخص‌های رفاه و سلامت اجتماعی و روانی

دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت پیامی به شرح صادر کرد:

نام گذاری ایام به مناسبت‌های خاص فرصتی است تا ضمن سپاسگزاری از افراد مرتبط، دیدگاه‌های مرتبط با این مناسبت‌ها هم مطرح شود. یکی از این روزها، «روز جهانی افراد دارای معلولیت» است. ضمن گرامیداشت این روز به چند نکته در ارتباط با افراد دارای معلولیت اشاره می شود:

_ توجه بیش از پیش به سطوح مختلف پیشگیری از معلولیت ها با اولویت پیشگیری سطح اول بیش از پیش با هدف کاهش معلولیت‌ها

_ سنجش مستمر شاخصهای رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی در جمعیت دارای معلولیت

_ لزوم توسعه ورزش همگانی و دسترس پذیر کردن امکانات ورزشی در تمام نقاط کشور برای افراد دارای معلولیت

_ پرهیز از «کالایی کردن خدمات» به افراد دارای معلولیت

_ عملیاتی کردن مفاد اسناد و قوانین مرتبط با حقوق عمومی و اختصاصی افراد دارای معلولیت

_ تسهیل دسترسی همه افراد دارای معلولی در همه جای کشور به خدمات تخصصی مورد نیاز

_ عزم جدی برای دسترس پذیر کردن تمام محیط های عمومی بدون وابستگی برای این افراد

_ استفاده از ظرفیت سازمان های غیر دولتی و انجمن‌های مرتبط در سیاستگذاری و نظارت

_ تسهیل دسترسی این افراد به فن آوری های نوین و تکنولوژی های ارتباطی و …

_ استفاده از فضای مجازی و فن آوری‌های نوین برای ارایه خدماتی که از این طریق امکان پذیر است

_ تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط و پاسخگو کردن آنها در قبال وظایف قانونی

_ توجه به مراقبت از مراقبین و ارایه کنندگان خدمات توسط دستگاه های مسوول و خانواده های افراد دارای معلولیت