کمک به انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مددکاری اجتماعی

بسمه تعالی

 کمک به انجمن مددکاران اجتماعی ایران

به حول و قوه الهی پس از ۵۶ سال فعالیت مددکاری اجتماعی در ایران ، انجمن مددکااران اجتماعی ایران صاحب ساختمان ملکی شد.برای تامین کل هزینه باقی مانده ۷۰ میلیون تومان نیاز است . لطفا کمک مالی خود را به حساب شماره ۲۵۷۲۶۷۵۸ بانک تجارت شعبه پیچ شمیران تهران کد ۲۵۷ به نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران یا به شماره شباIR950180000000000025726758 یا به شماره کارت ۶۲۷۳۵۳۱۹۹۹۲۸۵۷۲۷ به نام خانم محترم رمضانلو ( خزانه دار انجمن ) واریز نمائید. لطفا افراد خیر و دوستان دیگر را نیز مطلع نمائید .کمک های مالی صرفا به شماره حساب های اعلام شده واریز شود. منتظر کمک های سبزتان هستیم.

موسوی چلک

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران