کنفرانس ملی “امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه” پایان یافت

کنفرانس ملی “امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه” که در دو روز و به صورت آنلاین برگزار شده بود عصر امروز پایان یافت.

در این گردهمایی ملی بیش از ۱۲۰ نفر سخنران، شامل متخصصین حوزه های متنوع علوم اجتماعی، مسئولین کشوری، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان ارشد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روسای انجمن های تخصصی و نمایندگان بخش عمومی و غیردولتی در پنلهای تخصصی به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای سیاستی معطوف به بخش امور اجتماعی برنامه هفتم توسعه پرداختند.

همچنین، از بین نزدیک به ۲۵۰ مقاله ای که به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده بود تعدادی که هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ ساختار نگارش با معیارهای تعیین شده این برنامه همخوانی داشتند برای داوری مجدد برای چاپ در فصلنامه “مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی” مدنظر قرار خواهند گرفت.

این کنفرانس با همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران و همکاری ارگانهای متعدد علمی و اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی اجرا شده بود و خروجی نهایی آن، علاوه بر مجموعه مقالات همایش، بسته پیشنهادی متخصصین حوزه اجتماعی برای تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه (۱۴۰۱-۱۴۰۵) خواهد بود که به مراجع سیاستگذاری ارائه خواهد شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران