کنگره بین المللی پیش رو مسیر بلند انجمن مددکاران اجتماعی ایران را برای ثبت سند قابل دفاع دیگری هموارتر خواهد ساخت.

photo_2017-11-05_23-27-44

بی شک برگزاری همایش ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران ، برشی از مقطع فعالیت در حوزه ای فراگیر و پیچیده برای تحلیل گذشته تا آینده است که بخش های متفاوت اجتماع را به تحلیلی شگرف نایل خواهد آورد. یقین است این بهانه عطف ، مسیر بلند انجمن مددکاران اجتماعی ایران را برای ثبت سند قابل دفاع دیگری هموارتر خواهد ساخت.