پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارش عملکرد انجمن از سال ۸۹ تا ۹۵

برای شرکت در فراخوان نقد عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران می توانید گزارش عملکرد انجمن را از فایل زیر دانلود و مطالعه کنید:

Amalkarde Anjoman Madadkaran Ejtemaei Iran

111

۰

مطالب مرتبط