گزارش عملکرد انجمن در استان ایلام

ضمن تشکر از سرکار خانم پورنجف و همکاران ایشان در انجمن استان ایلام در ادامه خلاصه ای از عملکرد این شعبه گزارش می گردد:

اطلاع رسانی وعضوگیری به تعداد - ۳۳ نفر
معرفی دفتر ایلام به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان وعضویت درکمیته مشارکت های مردمی ستاد مذکور -
انجام مکاتبات اداری با دستگاه های ذیربط امور ومسائل اجتماعی)سازمان بهزیستی،سازمان زندانها،نیروی انتظامی،کمیته امداد -
امام خمینی ، امور اجتماعی استانداری، دفتر امور بانوان استانداری(واعلام آمادگی انجمن ایلام برای همکاری در زمینه برگزاری
نشست ها وهمایش های علمی در خصوص مسائل ومشکلات اجتماعی
شرکت در جلسات کمیته مشارکت های مردمی ستاد مبارزه بامواد مخدر استان ایلام -
برگزاری نشست تخصصی "تهدیدات وفرصت های امراجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر"با همکاری شورای هماهنگی -
مبارزه با مواد مخدرودانشگاه ایلام
برگزاری نشست استانی انجمن با حضور اعضاء ومدیر بهزیستی شهرستان ایلام -
برگزاری همابش" جامعه وسالمندی"به مناسبت هفته سالمند باهمکاری جمعیت هلال احمرایلام -
مکاتبه با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وپیشنهادبرگزاری همایش با حضور سازمانهای غیر دولتی عضو شورا به مناسبت -
هفته پژوهش و اعلام آمادگی دفتر ایلام برای برگزاری همایش مذکور
همکاری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وکلینیک مددکاری همراه در برگزاری دوره ها وکلاسهای آموزشی -
توانمندس
ازی زنان مناطق حاشیه ای وپرتراکم شهرایلام

Untitled

Untitleدd