گزارش عملکرد انجمن در سال ۹۴

برای مشاهده گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۴ می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۴

شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد عملکرد انجمن یا جهت گیری آینده انجمن به نشانی
info@socialwork.ir
ارسال کنید.

gozaresh_32181