اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

نقش رسانه در حوزه آسیب های اجتماعی

رسانه ها

رسانه ها

امروزه یكی از مهم ترین استراتژی ها در حوزه آسیب های اجتماعی توجه به سطوح مختلف پیشگیری است. در این سطوح پیشگیری سطح اول یعنی اطلاع رسانی و آگاه سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا كه برنامه ریزی دقیق و مناسب در این سطح گرایش افراد به آسیب های اجتماعی را به حداقل می رساند و زمینه ارتقای كیفیت زندگی را افزایش می دهد و بی شك باید در این سطح از همه ظرفیت های لازم استفاده شود.

به دلیل گسترش تكنولوژی و نفوذ رسانه ها در زندگی مردم امروزی توجه به نقش رسانه در حوزه آسیب های اجتماعی بسیار چشمگیر است زیرا حتی در دور ترین نقطه جغرافیایی كشور دسترسی به تلویزیون فراهم شده است. طبیعتاً توجه برنامه سازان رسانه به موضوع آسیب های اجتماعی تاثیر چشمگیری در اطلاع رسانی بموقع به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته است.

با یك نگاه واقع بینانه باید بپذیریم كه امروزه تلویزیون جایگاه ویژه ای در طراحی خانه ها دارد به گونه ای كه سفره در خانه ها سه ضلع دارد و ضلع بعدی آن را تلویزیون به خودش اختصاص داده است. طبیعتاً به دلیل این گستردگی كه امروزه این رسانه در جامعه پیدا كرده است و گسترش شبكه های تلویزیونی چه به صورت مجازی و غیر مجازی و حتی به صورت استانی این فرصت را ایجاد كرده است كه بتوانیم از این ظرفیت برای پیشگیری آسیب های اجتماعی استفاده كنیم.

تحقق این هدف زمانی میسر است كه مسئولان در حوزه رسانه در برنامه ریزی هایشان به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند و بعد نگاه سیاسی- امنیتی به این موضوع را كمتر كنند. لازم است نویسندگان برنامه ها یا فیلم نامه نویسان به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند كه این امر مستلزم آموزش این فیلم نامه نویسان و نویسندگان است. گرچه مدیران اجتماعی شبكه های مختلف رسانه حتی اگر علاقه مند هم باشند تا به این موضوع بپردازند ولی ملاحظاتی ممكن است مانع پرداختن به آسیب های اجتماعی شود.

در واقع بخش بسیار كمی از برنامه های رسانه به موضوع آسیب های اجتماعی آن گونه كه باید می پردازد. گاهی مواقع فیلم هایی كه می سازند نه تنها تاثیر مثبت ندارد بلكه تاثیرات منفی هم می تواند داشته باشد. لذا ضروری است كه رسانه به حوزه آسیب اجتماعی نگاه ویژه تری داشته باشد و از همه ظرفیت ها برای این حوزه استفاده كند. بدون شك تاثیر گرایش رسانه های خارجی بر گرایش افراد به آسیب اجتماعی غیرقابل انكار است. حال در چنین شرایطی رسانه های ما باید بیش از پیش در این زمینه كار كنند تا تاثیرات مخرب برنامه های رسانه های خارجی را به حداقل برسانند. نكته بعدی در این زمینه رسانه های مكتوب است.

بهتر است در حوزه رسانه های مكتوب تحلیل محتوایی در خصوص آسیب های اجتماعی در صفحات اول روزنامه ها گنجانده شود، زیرا بندرت ممكن است در كنار اخبار اجتماعی تحلیل خبری آن نیز وجود داشته باشد، چون همه رسانه های مكتوب اغلب توجه شان به حوزه سیاسی – اقتصادی است و این دو حوزه تیتر اول را به خودشان اختصاص می دهند، اما آسیب های اجتماعی و حوزه اجتماعی معمولاً دیده نمی شود.

رسانه های مكتوب نیز مخاطب دارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود. امروزه اخذ اخبار و اطلاعات از طریق رسانه های مجازی به جایگاه ویژه ای رسیده است، لازم است رسانه های مجازی نیز در این زمینه فعالیت كنند. توجه داشته باشیم؛ بیشتر رسانه ها بعد از حادثه یا آسیب اجتماعی بیشتر به توصیف آن می پردازند، در حالی كه رسانه در كنار اعلام خبر لازم است اطلاعات هشداردهنده به مردم بدهد. زندگی بدون تعامل با رسانه ها امكان پذیر نیست، بنابر این همه نهاد های مرتبط با صدا و سیما و خبرگزاری های مكتوب یا غیرمكتوب در این زمینه تاثیرگذار هستند. اگر چه ممكن است این اثرات در كوتاه مدت خیلی جواب ندهد، ولی مطمئناً در آینده می توان با این راهكار ها آسیب های اجتماعی را كنترل كرد.

البته نقش رسانه علاوه بر اطلاع رسانی در حوزه آسیب های اجتماعی آشنا كردن مردم با منابع خدمات اجتماعی است. یعنی باید مردم را با قوانین و مقررات موجود در حوزه آسیب های اجتماعی آشنا كنیم. نكته آخر اینكه؛ هم به عنوان مدیران، هم به عنوان مردم دغدغه این موضوع را داشته باشیم و در برابر پرسشگری و مطالبه گری پاسخگو باشیم.

 

سید حسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه ایران، شماره 5306, شنبه پنجم اسفند ماه 1391 ، صفحه 21