آذرماه ۹۶ برگ درخشانی در تاریخ مددکاری اجتماعی ایران خواهد بود

کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی همان فصل جدید از حیات مددکاری اجتماعی نوین در ایران خواهد شد که جامعه مددکاران اجتماعی همواره در رویای آن بوده اند. و امروز به همت انجمن مددکاران اجتماعی با تهیه و تدارک برپایی چنین کنگره ای در این حد و اندازه دیگر رویا نیست و درعمل تحقق یافته است.

11417242_101724666838373_336912388_n

به زعم نگارنده این یادداشت کوتاه، اهمیت وضرورت برگزاری کنگره بطور کلی بر این محورها استوار خواهد بود:

– با پرپایی کنگره،شصت سال از عمر طی شده مددکاری اجتماعی ایران درحوزه ها و ابعاد مختلف (فردی و حقیقی وحقوقی و سازمانی)، مرور و بازنگری می گردد، (مرور مجدد و دقیقآ آنچه که گذشت، نگاهی بیطرف به موقعیت فعلی جامعه مددکاران و مسلماً نیاز سنجی و آینده نگری برحسب تمامی وقایع ثبت شده، با هدف برنامه ریزی های متناسب با نیازهای آیندگان مددکاری اجتماعی ایران)

– مددکاران اجتماعی داخل وخارج گردهم می آیند، آشناییها از حد و اندازه و اَشکال مجازی و مکاتباتی و بین سازمانی با کیفیت و ادبیات سازمانی فراتر رفته و رنگ و بوی دوستی و صمیمیت می یابد و ادامه دار خواهد بود،

– با تحقق یافتن این کنگره، زنگ تبادل افکار و تجارب و اندیشه ها و ایده پردازی ها به شکلی رسمی و سیستماتیک، با کیفیتی بین المللی در مددکاری اجتماعی ایران به صدا در خواهد آمد،

– بازنگری ابعاد مختلف آموزش علمی و عملی مددکاری اجتماعی در دانشگاههای ایران، استانداردسازی مفاهیم آموزشی مددکاری اجتماعی در سطوح بین المللی و متناسب سازی آنها با شرایط کارعملیِ مددکاری اجتماعی در ایران

– با تحقق برپایی این کنگره، تفکر تأسیس شعباتی از مدارس بین المللی مددکاری اجتماعی، اندیشکده و پژوهشگاههای تخصصی مددکاری اجتماعی در ایران قوت خواهدگرفت و ازنتایج اجتناب ناپذیر کنگره در پیش رو در سالهای آینده خواهدبود.

– همگرایی همه گروه های مددکاری اجتماعی ایران در ابعاد مختلف دولتی و غیردولتی از پیامدهای مثبتِ قابل پیش بینی از برپایی این کنگره خواهد بود.

کلام آخر اینکه کنگره بین المللی ۶۰ مددکاری اجتماعی در ایران حاوی این پیام در محتوای کلی آن خواهد بود که “میشود که بشود!همه چیز شدنیست، منوط بر اینکه من و تو ما بشویم و ما بمانیم!”

جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی