کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران، سرآغاز تحول مددکاری اجتماعی ایران

مددکاری اجتماعی محور توسعه و مشارکت ا جتماعی است، در دنیای پیچیده امروز و هزار توی زندگی اجتماعی انسانی نشات گرفته از توسعه فناوریهای جدید و شبکه گسترده و پیچیده ارتباط بشری، جوامع انسانی به سرعت دستخوش تغییرات اساسی میگردند. سرعت بالای تغییرات اجتماعی از یکسو و به روز نبودن دستگاه های ارائه خدمات اجتماعی و نهادهای مدنی از سوی دیگر، برای ایجاد تعادل بین نیارها و خواسته های انسان و انطباق آن با دنیای امروزی،  سبب شده است که چالش های بزرگ اجتماعی ناشی از همسو نبودن آهنگ و جهت تغییرات اجتماعی با زیر ساختهای اجتماعی ایجاد گردند که وجود شکاف های ذکر شده باعث بروز مسایل اجتماعی و افزایش ناسازگاریهای اجتماعی خواهد بود.

از آنجایی که وظیفه ذاتی مددکاری اجتماعی، کمک به رشد و تعالی افراد و افزایش قدرت انطباق آنان با تغییرات اجتماعی و آماده کردن آنان برای زندگی مستقل می باشد، این مهم بیش از هر زمان دیگر احساس میگردد. بر همین اساس، ضرورت مداخله مددکاری اجتماعی در عرصه های زندگی اجتماعی برای ارائه خدمات اجتماعی و به منظور اعتلای رشد و توسعه انسانی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و محوری نمایان میگردد. بنابراین لازم است با برنامه ریزی های اساسی و ریشه ای و با الهام از نقش انسان سالم در توسعه همه جانبه به ترسیم نقشه های تحولی مددکاری اجتماعی در عرصه های آتی زندگی اجتماعی پرداخت شود تا با استفاده از پشتوانه های علمی و انسانی موجود و سرمایه های اجتماعی و خصوصا مشارکت همه جانبه دانش آموختگان این رشته و مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی، امکان مداخله های موثر در  عرصه های ملی فراهم گردد. با این مقدمه ضرورت برگزاری همایشهای موثر با هدف تدوین نقشه راه در آینده بخوبی احساس میگردد و لذا کنگره شصتمین سال مددکاری اجتماعی در ایران به عنوان اولین نشست بزرگ علمی مددکاری با حضور  نفرات برتر و تراز اول مجامع جهانی و آسیایی، حرکتی بزرگ و قابل ستایش است که با ارائه نظریات، مقالات و گزارشهای کیفی می توان ضمن انتقال تجارب و اطلاعات، گامهای موثری در اعتلای خدمات اجتماعی برداشت.

ضمن سپاس وافر از رییس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران جناب آقای دکتر موسوی چلک و همکاران ارزشمند ایشان، امید است با استفاده از تاثیرات و نتایج هم اندیشی های موجود، این امکان بیش از گذشته میسر گردد.

محمد مهدی امیری

محمد مهدی امیری

مددکاری اجتماعی