پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
اطلاعات کاربری شما :
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
پرداخت حق عضویت :
لطفا ابتدا طبق سطح عضویت خود مبلغ را به حساب بانکی واریز نموده سپس اسکن فیش واریزی را ضمیمه کنید :

شماره حساب : ۲۵۷۲۶۷۵۸
بانک تجارت شعبه پیچ شمیران تهران، کد ۲۵۷ به نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران
مبلغ قابل پرداخت :
اسکن فیش واریزی :