پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اهداف
مهمترین اهداف طرح عبارتند از: الف) شناسایی ایده های جدید در زمینه موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی ب) حساس سازی کارشناسان و مسئولین نسبت به امور اجتماعی ج) بومی کردن ایده
بیشتر بخوانید