پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مالکیت معنوی ایده ها
به منظور ثبت مالکیت معنوی ایده ها انجمن در نظر دارد موضوع را از طریق دستگاه مربوطه و تا حصول نتیجه و قانونی شدن ثبت مالکیت معنوی پیگیری نماید. ۰
بیشتر بخوانید