پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مراحل اجرای طرح
الف) تشکیل کمیته علمی- اجرایی: این کمیته متشکل از نمایندگان انجمن مددکاران اجتماعی ایران،اساتید دانشگاه هاو نمایندگان دستگاه های اجرایی  وتشکل های غیر دولتی مرتبط می باشد
بیشتر بخوانید