پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مقدمه
دنیای انسان ها دنیای خلق اندیشه های آنان است.انسان ها هر پدیده ای را که در دنیای واقعی خلق می کنند ابتدا آن را در ذهن و اندیشه تولید کرده و سپس در عمل پیاده می کنند.به طو
بیشتر بخوانید