پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

موضوعات و محورهای جشنواره
با توجه به ماموریت های اصلی مددکاری اجتماعی در زمینه «کمک به ارتقاء مستمر کیفیت زندگی مردم» و «توسعه شاخص های سلامت اجتماعی» ایده ها می تواند حول محور ها یا موضوعات ذیل ب
بیشتر بخوانید