پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز
وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز به شرح ذیل می باشد:   انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تای
بیشتر بخوانید