پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارش دومین نشست تخصصی ماهیانه انجمن مددکاری اجتماعی ایران با موضوع “مددکاری اجتماعی در زندانها و خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان”
دومین نشست تخصصی ماهیانه انجمن مددکاری اجتماعی ایران در روز پنجشنبه مورخه ۲۲/۰۴/۱۳۹۱ با موضوع «مددکاری اجتماعی در زندان ها و خدمات اجتماعی مورد نیاز زندانیان و خانواده ها
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های قضایی
وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های نظامی و انتظامی به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجم
بیشتر بخوانید

برگزاری دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع مددکاری اجتماعی در زندانها و خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان در تاریخ ۹۱/۴/۲۲ در محل ندامتگ
بیشتر بخوانید