پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کارگروه مددکاری اجتماعی در نهاد های آموزشی
وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی درنهاد های آموزشی  به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و ص
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی
وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی  به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان
وظایف کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان  به قرار ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی و سکونت گاه های غیررسمی
شرح وظایف کمیته حقوقی در انجمن مددکاری اجتماعی ایران  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.  بررسی و
بیشتر بخوانید