توجه به ابعاد فیزیکی فاجعه ما را از ابعاد اجتماعی و انسانی فاجعه غافل نکند

توجه به ابعاد فیزیکی فاجعه ما را از ابعاد اجتماعی و انسانی فاجعه غافل نکند چرا که زلزله از جمله بلایا و مصائب طبیعی است که جوامع انسانی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد وشواهد تاریخی از وقوع زلزله در برهه هایی از زمان در کشور که موجب از هم گسیختگی های وسیع اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی گردیده است، مؤید این مسئله می باشد.

با توجه به اینکه بیش از یک هفته از وقوع زلزله مهیب استان کرمانشاه می گذرد، علیرغم همه کمک ها و اقدامات نوع دوستانه مردم در کشور، متاسفانه آسیب های ناشی از زلزله را همچنان در بسیاری از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در بخش کالبدی و غیر کالبدی می‌توان مشاهده کرد که در بسیاری از موارد فعالیت های ناهماهنگ مردم نوعدوست و سازمانها موجب تشدید آنها می‌گردد. از یکطرف اثرات سوء زلزله در جمعیت های انسانی در مناطقی که با تخریب محیط زیست، ساختمان هایی با ساخت نامطلوب و بدون در نظر گرفتن نیازها و فرهنگ مردم مناطق زلزله زده، شرایط آب و هوایی دگرگون و دارای جمعیت فقرزده باشند بیشتر است و از طرف دیگر فقدان افراد آموزش دیده و ماهر، سازمان ها، ارتباطات، حمل و نقل و سایر منابع برای برخورد سریع و موثر با بحران و حوادث موجب جدّی‌تر شدن آسیب های ناشی از زلزله می‌گردد که تا سالها ادامه خواهد داشت.

بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از وقوع چنین حوادث دردناکی، سند مدونی در حوزه مدیریت بحران، در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و سرمایه های ساختاری، فکری، ارتباطی، انسانی، آموزشی، لجستیکی و تجربیات جهانی در سطح ملی، منطقه ای، محلی، در جهت آمادگی بیشتر و هماهنگ تر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات به موقع تر و مستمر به مردم آسیب دیده، تهیه و آماده گردد. لذا بازنگری در شرح وظایف سازمان مدیریت بحران در کشور ضروری است.

غلامعلی قربانی،  عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران