کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی فرصتی برای ایجاد پیوندهای بین المللی

یکی از رویدادهای مهم علمی که در بسیاری از نقاط جهان در حال اجراست برگزاری کنگره ها و سمینارهایی است که در سطوح ملی و یا بین المللی و با موضوعات مختلف و عموماً با هدف بحث و بررسی در خصوص یک موضوع خاص برگزار می شود. ارزش چنین کنفرانس هایی به موضوعاتی است که حول محور آن قرار داشته و به بحث در مورد آن پرداخته می شود. برگزاری کنفرانس های بین المللی دارای اهمیت چندگانه ای بوده و موفقیت آنها بستگی به چگونگی ارایه موضوعات و مباحثی دارد که پیرامون آن ارایه می شود. کنفرانس های بین المللی فرصت بسیار مناسبی برای تبادل ایده ها در بین حرفه، رشته و مشاغل مختلفی خواهد بود که در آن شرکت می کنند. در چنین کنفرانس هایی افرادی با ایده ها و تفکرات متفاوت حضور دارند و همین امر به انجام بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جدید و گاهی مناقشه برانگیز کمک می نماید. ماهیت برخی از این کنفرانس ها نیز با توجه به اهداف آن می تواند متفاوت باشد کمک به سیاستگذاری یا تدوین برنامه های اقدام به منظور پیشرفت در آینده را هدفگذاری کنند.

برگزاری کنگره های بین المللی می تواند دستاورهای مختلفی داشته باشد که از جمله به ایجاد شبکه سازی در بین متخصصان، تهیه و تدوین پروژه های تحقیقاتی به منظور انجام اقدامات آینده، تدوین برنامه و پژوهش‌های آتی، به اشتراک‌گذاری نتایج پژوهش و تجربیات سازمان‌های مختلف در حوزه های مورد پژوهش، شناسایی افراد و سازمان های فعال در حوزه‌های مختلف، بحث و گفتگو در خصوص جزئیات سیاست گذاری‌های آینده، حضور دانشجویان و بهره گیری از جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به منظور طرح در دانشگاهها و مراکز علمی اشاره نمود. علاوه بر این فضای مناسبی به منظور ایجاد پیوند بین مراکز علمی با سازمان ها و دستگاههای اجرایی و صنایع فراهم می سازد که ضمن حضور در کنفرانس به تقویت ارتباط منجر گردیده و در در نهایت زمینه ی اشتغال زایی دانشجویان و کارورزان را فراهم سازند.

به این ترتیب برگزاری کنفرانس های علمی با توجه به ماهیت و اهداف برگزار کنندگان می تواند دستاوردهای متنوعی داشته باشد و به تقویت رشته های دانشگاهی و مشاغل اجرایی کمک نماید.

کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران را باید در همین راستا بررسی و تحلیل نمود. به نظر می رسد که با توجه به اهداف برگزار کنندگان و حضور مددکاران اجتماعی از بسیاری از کشورهای جهان به همراه مددکاران اجتماعی و محققین داخل کشور می تواند به هم افزایی دانش حرفه ای و مکانی به منظور تبادل نظر و تضارب آرا باشد که در نهایت می تواند دستاوردهای علمی و تجربی مناسبی برای حرفه ی مددکاری اجتماعی در کشور داشته باشد. پر واضح است استفاده از چنین فضای علمی و ثبت و مکتوب ساختن نتایج این کنفرانس و همچنین استفاده از آن در برنامه ریزی از الزامات تحقق اهداف مد نظر در این کنفرانس خواهد بود.

photo_2015-12-02_13-00-30

 

 

سلمان قادری – مددکار اجتماعی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی