کنگره ۶۰ سال باعث تبادلات علمی گسترده با دنیا می شود

با توسعه شهر نشینى و تحولات و تغییرات سریع در الگو ها و شیوه هاى زیستى مردم در همه نقاط عالم و افزایش سرعت ، آسیب هاى انسانى و اجتماعى هم رو به تزاید گذارده است .
روزگارى عمده لطمات به مردم از ناحیه بلایاى طبیعى مثل سیل و زلزله و امثال آن بود ، امروزه صد ها علت براى مشکلات بشرى مى توان بر شمرد که تنها از طریق کار کارشناسى و توسط کارآزمودگان متبحر مى توان به تقابل آنها شتافت.

photo_2017-11-23_00-58-59
در امور اجتماعى مددکاران اجتماعى دانش آموخته و کارآزموده مى توانند راه حل هاى  پیشگیرانه یا درمانى را به نحو صحیح به اجرا در آورند ، هر چند خیر خواهى هاى دیگران  نیز مورد احترام است ، اما سخن از حرفه ایست که بتواند  به طور اصولى به مشکلات پیچیده اجتماعى امروز بپردازد .
حرفه مددکارى اجتماعى در دنیا سابقه طولانى و در ایران قدمتى ۶٠ ساله یافته است . علیرغم تلاش هاى قابل تقدیر مرحوم خانم فرمانفرماییان و دیگر دست اندر کاران این حرفه در طى سالهایى که از عمر این حرفه در ایران مى گذرد ، لیکن هنوز تناسبى در خور میان نیاز ها و ظرفیت هاى ایجاد شده براى این حرفه در ایران وجود ندارد .
برگزارى همایش بین المللى بمناسبت شصت سالگى این حرفه به ابتکار انجمن مددکاران اجتماعى و باهمکارى برخى سازمان ها و موسسات همکار و نیز مشارکت میهمانانى از اقصى نقاط گیتى و از جمله دبیر کل انجمن جهانى مددکاران اجتماعى و دبیر کل آسیایى این تشکل ، فرصت مغتنمى است براى ایجاد تبادلات علمى گسترده با دنیاو نیز معرفى هر چه بیشتر حرفه و جلب مشارکت هاى وسیع تر مسولین براى توسعه این حرفه متناسب با نیاز هاى کشور .
امید که این همایش موفق شود به اهداف عالیه اش تحقق بخشد .

دکتر سید جلال ساداتیان

مددکار اجتماعی

۱.۹.۹۶

پوستر