مرور برچسب

جرالد کوری

معرفی کتاب: “چگونه می توان یاریگر موثری شد؟”

یکی از مسئله های مهم یاوران حرفه ای به ویژه نودانش آموختگان یا کسانی که در سالهای اول کاری خود هستند چالشهایی است که در کار با مراجعین دشوار با آنها مواجه می شوند. اینکه پرونده های سخت را چگونه در فرایند حرفه ای آغاز کنند و پیش ببرند،…