مرور برچسب

ماه مهر

ماه مهر فرصتی برای توانبخشی جامعه ایران

ماه مهر سرشار از بهانه های متنوع برای مهرورزی است. تقویم را که نگاه می کنم مناسبتهای مختلفی را می بینم که احساس می کنم فرخندگی ماه مهر تنها به آغاز مدرسه ها نیست بلکه فراوان است فراخورهایی که می توان به بهانه هرکدامشان جشهای باشکوه برگزار…