مددکاری اجتماعی با درمان بیماری‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و گو با خبرگزاری خبر آنلاین: با بیان اینکه یکی از حوزه‌های حضور مددکاران اجتماعی، مراکز درمانی است، گفت: «حوزه مددکاری اجتماعی با درمان قرابت دیرینه دارد. در چرخه درمان چند مؤلفه تاثیر‌گذار چون تیم درمان پزشکی، متخصصان حوزه مددکاری اجتماعی، متخصصان حوزه روان‌شناسی و در آخر خانواده بیمار به عنوان عاملی مؤثر در فرایند بهبود قابل شناسایی است.»

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدحسن موسوی چلک،  با تأکید بر اینکه درمان تک بعدی جسمی، درمانی موفق نخواهد بود ادامه داد: «در مواجهه با بیمار مبتلا به سرطان، گاه به درمان قطعی نمی‌رسیم پس طبیعتاً در چنین شرایطی حمایت‌های روانی اجتماعی هم برای بیمار و هم برای کادر درمانی و هم برای خانواده بیمار اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. لذا بدون ارائه خدمات حمایتی روانی و مددکاری اجتماعی، نمی‌توان هیچ درمان خوبی را برای بیمار مبتلا به سرطان متصور شد. تشویق برای پیگیری درمان و اجرای برنامه‌های درمانی، جلب همکاری خانواده با گروه درمانی و ایجاد هماهنگی بین این دو گروه، هماهنگی بیمار و خانواده‌اش با محیط پیرامون آنها از قبیل مدرسه، محل کار و غیره، همگی از وظایف متخصصان مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی است.»

موسوی چلک افزود: «محک توانسته است ارتباط خوبی بین حوزه درمان و خدمات اجتماعی پدید آورد. این نتیجه اعتقادی است که در مؤسسه محک نسبت به استفاده از ظرفیت مددکاری اجتماعی وجود دارد و توانایی‌هایی که واحد مددکاری در اجرای وظایفشان از خود نشان داده‌اند. نقش تدابیر مدیریت سازمان و هیأت مدیره در استفاده از این ظرفیت قابل چشم‌پوشی نیست.»