آسیب اجتماعی«چپ»و «راست» نمی شناسد

 

آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی

تقریبا حدود بیست سال است که در کشورکار می کنم و بیشتر عمر کاری من هم در حوزه آسیب های اجتماعی گذشت.نکته ای که همیشه من را رنج می داده و می دهد این است که در همه دوره ها وقتی موضوع آسیب های اجتماعی مطرح می شود می گویند،نگویید جناح سیاسی مخالف(مقابل) بهره برداری می کند. سئوال من این است که مگر نه این است که این افراد آسیب دیده اجتماعی نیاز به حمایت دارند تا به زندگی سالم برگردند؟این که به عنوان مثال دختر فراری در شهر باشد یا نباشد به نفع یا ضرر کدام جناح سیاسی است دردی از جامعه دوا می کند؟
«با روزنامه ها و خبرگزاری جناح منتقد دولت مصاحبه نکنید» هم موضوع دیگری است که در حوزه آسیب های اجتماعی وجود داشته و دارد.سئوال این است که مگر فقط روزنامه های همراه دولت ها در دوره های مختلف حق داشتن اطلاعات در حوزه آسیب های اجتماعی را دارند؟مگر طرفداران یا حامیان جناح مخالف دولت ها حق داشتن اطلاعات در حوزه آسیب های اجتماعی را ندارند؟مگر افرادی که درگیر آسیب اجتماعی می شوند فقط از یک جناح سیاسی هستند؟
نمی دانم اینها چه استدلال هایی هستند ولی این را می دانم که همین نوع نگاه موجب شد که امروز شاهد رشد آسیب های اجتماعی وجرایم و تنوع آنها در کشور باشیم و افزایش پرونده های قضایی را هم شاهد باشیم.چون در چنین شرایطی کمتر می توان با نگاه واقع بینانه به آسیب های اجتماعی نگریست.این را نیز می دانم که آسیب اجتماعی نه چپ می شناسد و نه راست.فقط سرمایه انسانی جامعه را نابود می کند و بس.

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

منبع: خبر آنلاین