آقای احمد جهان تیغی به عنوان رئیس شعبه استانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سیستان و بلوچستان منصوب شد