اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

بسمه تعالی

بدینوسیله و بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه، از اعضای محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن با موضوع ارائه گزارش هیات مدیره  و ارائه گزارش بازرس که با توجه به شرایط پاندمی کرونا، به صورت آنلاین در تاریخ  پنجشنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ لغایت ۱۵:۳۰  در نشانی اینترنتی زیر برگزار می شود شرکت نمایند:

https://vi-room.ir/r/AssemblySW

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران