اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند، کلیه اعضایی که نسبت به عملکرد انجمن انتقاد یا پیشنهادی دارند می توانند در روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ به صورت حضوری یا تلفنی به رئیس انجمن اعلام نمایند.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران