اعضای هیات مدیره انجمن در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

این هفته، گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی میزبان اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران بود.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سلسله نشست هایی با سازمان ها و مراکز آموزشی کشور، وضعیت مددکاری اجتماعی کشور را رصد می کند. در همین راستا، این هفته در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نشستی با اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار نمود.

در این نشست، بیانیه جدید جهانی اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی معرفی شد. عباسعلی یزدانی با قرائت خلاصه ای از این بیانیه و روندی که برای تصویب آن طی شده بود، اظهار نمود که مطابق مفاد این سند، جزئیات آن باید با شرایط بومی هر کشور مطابق و به صورت مداوم با مشارکت همه سازمان ها و مراکز علمی کشور به روز گردد. وی همچنین حاضرین را برای بررسی این سند و نقد آن دعوت نمود.

در ادامه نشست، حضار به بررسی جنبه های مختلف مطرح شده در این بیانیه پرداختند و پیشنهاداتی عنوان کردند که به گفته دکتر موسوی چلک، کمیسر اخلاق فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی و رئیس انجمن، در گزارشهای بعدی مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت.

رئیس انجمن، همچنین توضیحی از اقدامات انجمن و چالشهایی که مددکاری اجتماعی در ایران با آن مواجه است ارائه  کرد و ابزار امیدواری کرد که دانشگاه ها و انجمن برای رصد این چالشها، موقعیت های بیشتری ایجاد نمایند.

خانم دکتر ملیحه عرشی، مدیر گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه نیز فضای همکاری برای توسعه و نقد این سند و سایر حوزه ها بین دانشگاه و انجمن را مهیا دانست و پیشنهادهای در این خصوص طرح نمود که مقرر شد در آینده، عملیاتی گردد.